Wysa 0.4.4

Wysa 0.4.4

Touchkin – Freeware – Android
Wysa is an app that's basically designed to help you feel happier. In the app, Wysa is a friendly and helpful penguin, it's a virtual assistant that you can interact with, and it will always respond with useful ways to alleviate symptoms of anxiety or depression. Besides talking to Wysa, this app also includes a collection of tools which you can access at any moment to treat certain symptoms of depression or anger. You can also use these tools to learn how to sleep better or relax.

Tổng quan

Wysa là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Touchkin.

Phiên bản mới nhất của Wysa là 0.4.4, phát hành vào ngày 20/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/11/2017.

Wysa đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Wysa Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Wysa!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản